BYTOVÉ DOMY STUDÁNKA, II. Etapa, LIBEŇ

Novostavba bytového domu

Zadavatel a investor: NEOCITY
Projektant / architekt: Ing. Ladislav Brett,
Ing. arch. Petr Záluský a spol.
Začátek realizace: 08/2019

V plném proudu je výstavba rezidenčního bydlení, které se nazývá Rezidence V Zahradách. Navrhovaný bytový dům tvoří jeden stavební objekt, jedná se o nárožní dostavbu blokové zástavby obytných budov. V domě bude 60 bytových jednotek, 60 sklípků a dále jeho součástí budou běžná technická zařízení budov. Realizace záměru je podmíněna demolicí stávajícího objektu. Hmota domu se skládá z těžšího, solidně působícího přízemí, které tvoří optický základ stavby. Čtyři střední patra mají členitější fasády a větší zastoupení prosklených ploch, čímž působí odlehčeným dojmem. Šesté nadzemní podlaží většinou ustupuje oproti prvkům na nižších částech fasády a je při pohledech z horizontu chodce odděleno terasami a římsami od zbytku stavby, čímž je opticky potlačeno a stavba působí citlivěji vůči okolním stavbám. V kontaktu s přiléhajícími stavbami je poslední podlaží (6.NP) navíc půdorysně uskočeno tak, aby navazovalo na sousední stavby. Stavba reaguje na okolní zástavbu i konstrukcí střech, které jsou tvořeny jak plochými, tak šikmými střechami.

Projekt je možno shlédnout na webu:
https://www.libenrozkveta.cz/cs/